Zpracování POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ pro stavby, změny staveb a změny užívání, pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace a další podrobnější dokumentace, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 41, vyhlášky
č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby je fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu projektové činnosti podle zvláštního předpisu. Požárně bezpečnostní řešení stavby musí zpracovatel (v našem případě autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb) opatřit vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky.

Na základě Vámi předložené projektové dokumentace Vám zpracujeme tzv. dokumentaci požární ochrany - požárně bezpečnostní řešení stavby. Požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí projektové dokumentace. Předkládá se v rámci schvalovacího procesu k posouzení zabezpečení objektu nebo stavby z hlediska požární ochrany. To znamená, zda stavba splňuje všechny požadavky příslušných norem a souvisejících předpisů. Schvalování požárně bezpečnostního řešení stavby provádí zaměstnanci Hasičského záchranného sboru na odboru prevence na jednotlivých místně příslušných územních odborech. Na základě souhlasného stanoviska HZS je pak dokumentace dále předána k řízení o vydání stavebního povolení. Požárně bezpečnostní řešení tedy řeší požární bezpečnost Vašeho objektu.

Základní informace ohledně zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby jsou uvedena v záložce Požárně bezpečnostní řešení. Zde jsou uvedeny požadavky právních předpisů na rozsah a forma požárně bezpečnostního řešení stavby.

Chcete vypracovat požárně bezpečnostní řešení?

Celý proces vypracování PBŘ je velmi jednoduchý. Nejprve nám emailem zašlete potřebnou dokumentaci v elektronické podobě (přijímáme pochopitelně i dokumentaci v papírové podobě), na základě které Vám požadovanou zprávu vypracujeme. Podklady lze předat v tištěné podobě, nebo zaslat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Formát pro zaslání v digitální podobě je WORD, PDF, nebo DWG 2008. Předané podklady v tištěné podobě vracíme zpět zadavateli - projektové podklady v tištěné podobě nearchivujeme.

Jaké podklady potřebujeme k vypracování požárně bezpečnostního řešení?

Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení je ideální dodat kompletní projektovou dokumentaci objektu včetně všech Technických zpráv. Základní podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby je stavební část projektové dokumentace, která musí obsahovat:

 • půdorysy jednotlivých podlaží objektu
 • řezy objektem
 • pohledy
 • situaci umístění objektu na pozemku

U složitějších staveb, staveb výrobních a skladových objektů je dále požadováno:

 • popis technologie a technologického vybavení
 • popis typu skladování, včetně specifikace skladovaných látek
 • popis vytápění, větrání a event. klimatizace
 • popis pracovního režimu, obsluhy technologie, stanovení počtu zaměstnanců apod.
 • popis výrobního procesu, zpracovávaných látek, surovin, konečných výrobků

Doba vypracování požárně bezpečnostní řešení?

Snažíme se, aby doba celého procesu byla co nejkratší, a maximálně vycházíme vstříc objednateli nebo investorovi. Naše flexibilita umožňuje zpracovat PBŘ během několika dní (výjimkou nejsou případy zpracování PBŘ do 24 hodin). Poté Vám ji v papírové podobě (kvůli potřebným náležitostem) dodáme buď osobně nebo poštou.

Základní provedení PBŘ - jednoduché stavby - základní počet paré je 4 a dokumentace obsahuje textovou část dokumentace a grafickou část dokumentace (vymezení odstupových vzdáleností ve vztahu k sousedním stavbám a pozemkům)

Základní provedení PBŘ - složitější stavby - zpracováno v rozsahu dle požadavku zadavatele a obsahuje:

 • počet paré dle dohody
 • dokumentace obsahuje textovou část a případně i grafickou (rozšířenou) část
 • specifikace požadavků projektu PO pro navazující profese elektro, VZT, TZB, EPS atd.
 • upřesnění požadavků pro ostatní profese, stavební část, statiku, technologii apod.

V základním PBŘ není řešeno nebo zadáno zpracování projektů profesí navazujících nebo požadovaných PBŘ - např. SOZ, EPS, SSHZ atd.

V případě Vašeho zájmu o vypracování PBŘ nás neváhejte KONTAKTOVAT.