Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je součástí stavební dokumentace nové stavby nebo změny stavby. Požárně bezpečnostní řešení slouží především pro investora stavby a dále pro získání souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru na odboru prevence na jednotlivých místně příslušných územních odborech, není-li zákonem nebo stavebním úřadem stanoveno jinak.

Hlavní zásady požární bezpečnosti staveb:

 • k zabránění šíření požáru ve stavebním objektu se objekty dělí do požárních úseků.
 • každý požární úsek se posuzuje samostatně a určuje se intenzita možného požáru. Mírou intenzity případného požáru je požární riziko.
 • stavební konstrukce, které ohraničují požární úsek a nosné stavební konstrukce, které se nacházejí v požárním úseku, se dimenzují tak, aby během požáru neztratily svoji funkčnost.
 • z ekonomických důvodů jsou požadavky na stavební konstrukce odstupňovány podle jejich významu pro stabilitu celého objektu.
 • evakuace osob probíhá zpravidla požárními úseky bez požárního rizika, které se označují jako chráněné únikové cesty.
 • požadavky na chráněné únikové cesty jsou odstupňovány podle výšky objektu a podle počtu a schopnosti pohybu evakuovaných osob.
 • únikové cesty se dimenzují podle předpokládaného počtu evakuovaných osob, jejich schopnosti samostatného pohybu a způsobu evakuace (evakuace současná nebo postupná).
 • k zabránění šíření požáru mimo posuzovaný objekt (sáláním tepla nebo padajícími hořícími částmi konstrukcí) se stanovují minimální odstupové vzdálenosti. Jejich velikost odpovídá předpokládanému útlumu intenzity tepelného záření na hodnotu, která je nižší než kritická hodnota pro vznícení hořlavých látek typu dřeva.
 • jakékoliv technické a technologické rozvody a prostupy musí být provedeny tak, aby se nestaly příčinou šíření požáru ve stavebním objektu. Vzduchotechnické rozvody musí být požárně uzavíratelné.
 • až na některé výjimky musí být ke každému objektu zajištěn přístup jednotek požární ochrany k umožnění včasného a účinného požárního zásahu (přístupové cesty, nástupní plochy apod.).
 • v případech, kdy se předpokládá vedení požárního zásahu vnitřkem objektu, musí být zřízeny vnitřní zásahové cesty.
 • vnější zásah jednotek požární ochrany se předpokládá u objektů do výšky 22,5 m, pokud takový zásah obvodové stěny nebo hloubka objektu dovolují.

Podklady k vypracování Požárně bezpečnostního řešení.

Při zpracování Požárně bezpečnostního řešení se vychází z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí. Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

 • návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látkách,
 • řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky, předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,
 • zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky,
 • grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod..

Náležitosti Požárně bezpečnostního řešení.

Požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení, obsahuje:

 • seznam použitých podkladů pro zpracování,
 • stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,
 • rozdělení stavby do požárních úseků,
 • stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků,
 • zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,
 • zhodnocení navržených stavebních hmot (třída reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),
 • zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,
 • stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,
 • určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku,
 • vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,
 • stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění přenosných hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky,
 • zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,
 • stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot
 • posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen "návrh"); návrh vždy obsahuje:
 • způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb, vymezení chráněných prostor
 • určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,
 • stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídicích, ovládacích, informačních, signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.,
 • výpočtovou část
 • stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace
 • rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást Požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují:

 • grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti,
 • požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,
 • vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry,
 • schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,
 • zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),
 • umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,
 • způsob rozmístění a druhy přenosných hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,
 • vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest.

Rozsah zpracování a obsah Požárně bezpečnostního řešení může být v jednotlivých případech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby. V odůvodněných případech může být součástí Požárně bezpečnostního řešení expertní zpráva nebo expertní posudek.